Bộ sưu tập Bưu thiếp FrontierVille

Có một FrontierVille mới giới thiệu bộ sưu tập ngày 02 tháng 8 năm 2010 - bộ sưu tập Bưu thiếp.

FrontierVille Postcard Collection

Bộ sưu tập Bưu thiếp FrontierVille

Cho đến nay, chúng ta biết rằng các mục sau đây từ Bộ sưu tập Bưu thiếp có thể tìm thấy bên trong mới được phát hành FrontierVille Mystery Quà tặng :

Bộ sưu tập bưu thiếp - phần thưởng 1 hỏa tiêu

  • Bưu thiếp Baltimore
  • Bưu thiếp Boston
  • Bưu thiếp thành phố New York
  • Bưu thiếp Philadelphia
  • Bưu thiếp Richmond

Đây là bộ sưu tập thứ hai để thưởng cho mục tiêu thạch; một trong những khác đang được các Bộ sưu tập Phân hữu. Đến nay, chỉ biết sử dụng cho tiêu thạch là Pháo thủ công.

Chúng ta có thể giả định một kế hoạch chi tiết crafting mới đến sớm?

FrontierVille Postcard_Baltimore FrontierVille Postcard_Boston FrontierVille Postcard_New_York_City FrontierVille Postcard_Philadelphia FrontierVille Postcard_Richmond